×

Eliberare certificate

  1. Certificat privind componenţa familiei

Acte necesare:

– buletinul solicitantului cu membrii familiei înscrişi în fişă

– alte documente ale membrilor familiei (buletinul de identitate şi/sau certificatele de naştere ai celorlalţi membri ai familiei)

  1. Extras din Registru de evidenţă al gospodăriilor populaţiei

Acte necesare:

– buletinul de identitate al solicitantului

– paşaportul tehnic al imobilului

  1. Extras din Registru cadastral

Acte necesare:

– buletinul de identitate al solicitantului

-alte acte ce confirmă apartenenţa imobilului (titlul de autentificare a dreptului deținătorilor de teren, contract de vînzare-cumpărare, certificat de moştenitor legal, contract  de donaţie)

  1. Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul primăriei 

Acte necesare:

– buletinul de identitate al solicitantului

  1. Certificat de urbanism (50 lei)

Acte necesare:

– Copia buletinului (persoană fizică)/ Certificat de înregistrare a întreprinderii (persoană juridică)

– Actele care ar confirma dreptul de proprietate/arendă asupra imobilului (terenului sau/şi construcţiei)

– Schiţa de proiect (după caz)

– Ridicarea topografică Sc. 1:500

– Expertiza tehnică (în cazul reconstrucţiei)

– Acordul autentificat notarial al vecinilor sau coproprietarilor de imobil/teren

  1. Autorizaţie de construire (100 lei)

Acte necesare:

– Copia buletinului (persoană fizică)/ Certificat de înregistrare a întreprinderii (persoană juridică)

– Documentele care ar confirma dreptul de proprietate/arendă asupra imobilului (terenului sau/şi construcţiei)

– Certificat de urbanism (copie)

– Proiect de execuţie (original şi copie)

– Avizul de verificare al proiectului (inregistrat cu nr.)

– Avize ale: Centrului de medicină preventivă; Direcţiei pompieri şi salvatori;  Inspecției Ecologice . (după caz)

– Acordul vecinilor sau/şi coproprietarilor autentificat de notar (după caz)

  1. Recepţia finală a construcţiei (200 lei persoane fizice, 1000 lei persoane juridice)

Acte necesare:

– Copia buletinului de identitate (persoane fizice) / Certificat de înregistrare a întreprinderii (persoane juridice)

-Actele care ar confirma dreptul de proprietate/arendă asupra imobilului (terenului sau construcţiei)

– Certificatul de Inspectare, eliberat de Organul Cadastral Teritorial  cu anexe: planul lotului de pămînt şi planul construcţiei.

– Autorizaţia de construire. (copie)

– Certificatul de urbanism. (copie)

– Avizul Direcţiei pompieri şi salvatori

– Avizul Centrului de Medicină Preventivă (după caz)

–  Avizul Inspecției Ecologice (după caz)

– Acordul gestionarului, vecinilor sau coproprietarilor autentificat notarial (după caz)

– Ridicarea Topografică de Control (cu indicarea hotarelor)

–  Cartea Tehnică, cap. ,,A”, ,,B”,   ,,C” (după caz)

– Expertiza Tehnică (Art. 19 şi 27 din Legea R.M. privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996) – (după caz)

– Procesul-Verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor (după caz)

– Avizul Autorului de Proiect